Noclegi


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje wszystkich świadczących usługi hotelarskie turystom, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zmianami), usługi hotelarskie mogą być świadczone w dwóch grupach obiektów:

1.   w obiektach hotelarskich obejmujących następujące ich rodzaje – hotel, motel, pensjonat, kamping/camping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, pole biwakowe. Kategoryzacji obiektów oraz ich wpisu do ewidencji marszałka województwa dokonuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego;

2.   w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Obiekty te podlegają wpisowi do ewidencji u wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce ich położenia.

 W związku z powyższym przypominamy wszystkim świadczącym usługi hotelarskie  o obowiązku dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (pkt 2).

 Nadmieniamy, że świadczenie usług hotelarskich bez zgłoszenia jest wykroczeniem, o czym stanowi art. 60¹ § 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2015.1094 z dnia 08.04.2015 ze zm.), który brzmi:

 

Kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

 


 Oznakowanie obiektów hotelarskich

 

Pragniemy poinformować, że Urząd Miasta Jelenia Góra podjął inicjatywę oznakowania obiektów hotelarskich pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 

W związku z powyższym, tablice informacyjne przekazujemy obiektom hotelarskim
w nieodpłatne użytkowanie. Tablice należy umieścić na frontowej ścianie budynku. 

W sprawie odbioru tablic prosimy o kontakt z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, tel. 75/75 46 182

 Tabliczka Hotelowa