Noclegi


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje wszystkich świadczących usługi hotelarskie turystom, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zmianami), usługi hotelarskie mogą być świadczone w dwóch grupach obiektów:

1.   w obiektach hotelarskich obejmujących następujące ich rodzaje – hotel, motel, pensjonat, kamping/camping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko. Kategoryzacji obiektów oraz ich wpisu do ewidencji marszałka województwa dokonuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego;

2.   w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Obiekty te podlegają wpisowi do ewidencji u wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce ich położenia.

 W związku z powyższym przypominamy wszystkim świadczącym usługi hotelarskie  o obowiązku dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (pkt 2).

 Nadmieniamy, że świadczenie usług hotelarskich bez zgłoszenia jest wykroczeniem, o czym stanowi art. 60¹ § 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.), który brzmi:

 

Kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

 

Informujemy, że od dnia 8 marca 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106). Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich [...]do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:
"4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.
Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

 


 Oznakowanie obiektów hotelarskich

 

Pragniemy poinformować, że Urząd Miasta Jelenia Góra podjął inicjatywę oznakowania obiektów hotelarskich pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 

W związku z powyższym, tablice informacyjne przekazujemy obiektom hotelarskim
w nieodpłatne użytkowanie. Tablice należy umieścić na frontowej ścianie budynku. 

W sprawie odbioru tablic prosimy o kontakt z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, tel. 75/75 46 182

 Tabliczka Hotelowa